نمایش 1 - 8 از 8 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
اکرم بهرامی 1 13 1 0
سیدیحیی حجازی 11 395 12 10
شمس الدین رویانیان 4 36 0 0
ناهید شهبازی مقدم 3 33 1 0
آرام رضا صادقی بنیس 10 349 11 0
عباس مرادان - - - -
سید مهدی موسوی 1 7 0 3
زهراالسادات میرسنجری 1 12 1 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
اکرم بهرامی - - - -
سیدیحیی حجازی 9 241 16 10
شمس الدین رویانیان 1 5 5 5
ناهید شهبازی مقدم 1 2 7 5
آرام رضا صادقی بنیس 2 10 3 3
عباس مرادان - - - -
سید مهدی موسوی 0 0 1 1
زهراالسادات میرسنجری - - - -
Top